O nama / Historijat...

Odlukom Vlade V br. 562/2010 o usklađivanju naziva firme, djelatnosti, načina upravljanja i poslovanja i kapitala JP Direkcija cesta Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo, od 1.7.2010. godine,  a na osnovu Zakona o cestama („Službene novine F BiH“, br. 12/10 i 16/10), JP Direkcija cesta F BiH d.o.o. Sarajevo je uskladila naziv firme, djelatnost, način upravljanja i poslovanja i kapital tako da puni naziv firme glasi Javno preduzeće Ceste Federacije BiH, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo i kao takva je 29.3.2011.god. upisana u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu pod brojem 065-0-Reg-11-000713.Pravni prednici JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo su:

- Direkcija cesta F BiH d.o.o., osnovana na temelju Zakona o cestama Federacije BiH („Službene novine F BiH“, br.6/02 i 18/02) kojim joj je data na korištenje i upravljanje magistralna cestovna infrastruktura u F BiH te je ista registrovana kod Kantonalnog suda u Sarajevu pod brojem: UF/I-1528/02 dana 24.10.2002.god.

- JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo nastalo je na osnovu  Odluke o usklađivanju oblika organizovanja, naziva firme i djelatnosti Direkcije cesta F BiH br. UP-01-06-2754/05 od 23.6.2005. godine, na koju je Vlada F BiH dala saglasnost  svojom Odlukom V br. 340/05 od 7.7.2005.  kojom je rad iste usklađen sa Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 8/05).

Navedena promjena je 23.2.2006. godine upisana u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu pod brojem UF/I-2204/05.
Javno preduzeće Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo je pravni sljednik JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o.

Korisne informacije ...


Kontakti ...
Terezija 54,
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 33 250 370
Fax. +387 33 250 400