Pitanja i odgovori ...

Ukoliko niste pronašli odgovor na svoje pitanje, kontaktirajte nas koristeći slijedeću formu.


Pitanje: Kako mogu doći do informacija ko je zadužen za održavanje kojeg dijela magistralne putne infrastrukture u FBiH?
Odgovor:

U sekciji Aktivnosti -- > Održavanje možete pronaći kompletan spisak izvođača radova angažovanih na održavanju magistralnih putnih pravaca u FBiH.


Pitanje: Upute za podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za izgradnju spoja na javnu cestu
Odgovor:

Zahtjev za izgradnju spoja na javnu cestu podnosi nadležni organ za poslove prostornog uređenja nadležnom organu za ceste iz člana 13. Zakona o cestama Federacije BiH („Sl.novine Federacije BiH“, br.12/10).

Uz zahtjev je potrebno dostaviti sljedeće dokumente:

 • kopiju katastarskog plana sa katastarskim podacima za parcelu na kojoj se gradi objekat;
 • ZK izvadak za parcelu na kojoj se gradi objekat;
 • grafičke priloge (situacija terena sa ucrtanim položajem objekta u odnosu na magistralnu cestu)
 • urbanističko-tehničke uvjete za planirani objekat.

Nakon prijema gore navedene dokumentacije, podnositelju zahtjeva se dostavlja akt o plaćanju troškova administrativnog postupka donošenja rješenja i troškova izlaska na teren stručnih lica nadležnog organa za ceste te federalne administrativne takse.
Nakon provjere na terenu, za svaki spoj koji se želi izgraditi potrebno je dostaviti odgovarajuću projektnu dokumentaciju na nivou glavnog projekta.


Pitanje: Upute za podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za polaganje instalacija uz javnu cestu
Odgovor:

Zahtjev za izdavanje odobrenja/saglasnosti za polaganje instalacija (cjevovoda, telekominikacijskih i električnih kablova) u cestovnom pojasu javne ceste podnosi nadležni organ za poslove prostornog uređenja nadležnom organu za ceste iz člana 13. Zakona o cestama Federacije BiH („Sl.novine Federacije BiH“, br.12/10).

Uz zahtjev je potrebno dostaviti sljedeće dokumente:

 • kopija katastarskog plana sa katastarskim podacima za parcelu na kojoj se polaže instalacija;
 • ZK izvadak;
 • elaborat o polaganju instalacija u cestovnom/zaštitnom cestovnom pojasu magistralne ceste.

Nakon prijema gore navedene dokumentacije, podnositelju zahtjeva se dostavlja akt o plaćanju troškova administrativnog postupka donošenja rješenja i troškova izlaska na teren stručnih lica nadležnog organa za ceste te federalne administrativne takse.


Pitanje: Kako mogu legalno postaviti reklamni pano u cestovnom pojasu?
Odgovor:
 • Na osnovu člana 13. Zakona o cestama F BiH („Službene novine F BiH“, br. 12/10 i 16/10), JP Ceste F BiH nadležno je za upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu magistralnih cesta, dok se reklamni znakovi postavljaju u skladu sa članom 78. ovog zakona.
 • Članom 80., stav 2., tačka 8. ovog Zakona, date su javne ovlasti upraviteljima cesta, odnosno ovlasti za pokretanje upravnog postupka i donošenje rješenja koja se izdaju u svrhu odobrenja za postavljanje reklamnih znakova.
 • Članom 6. Pravilnika o postavljanju reklamnih znakova na cestama („Službene novine F BiH“, br. 75/10) je definirano da zahtjev za postavljanje reklamnih znakova u cestovnom i zaštitnom  pojasu ceste podnosi korisnik nadležnom organu, odnosno upravitelju, te je definiran način na koji se dobiva odobrenje.
 • Nakon provedenog postupka, odnosno izlaska na teren sa investitorom/korisnikom zbog utvrđivanja mogućnosti postavljanja reklamnih znakova na traženoj lokaciji, u skladu sa članom 7. Pravilnika, te uz dostavljenu propisanu dokumentaciju od strane korisnika koju čine:
  • dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima,
  • izvod iz katastra podzemnih instalacija - ukoliko postoji,
  • urbanistička saglasnost ili lokacijska informacija nadležne općinske službe - ukoliko je  površina reklamnog znaka veća od dva i manja od 12 m2, i
  • tehnička dokumentacija,
   JP Ceste F BiH donosi rješenje o odobrenju za postavljanje reklamnog znaka.
 • Zahtjev za donošenje Rješenja o urbanističkoj saglasnosti investitor/korisnik podnosi nadležnoj općinskoj službi uz koji prilaže akt u formi dopune dokumentaciji, sačinjen od strane JP Ceste F BiH, odnosno upravitelja cesta.

Pitanje: Koja je dokumentacija potrebna za dobivanje rješenja o odobrenju vršenja vanrednog prevoza na magistralnim cestama?
Odgovor:
 • Ispunjen i ovjeren zahtjev za vanredni prevoz;
 • Zvaničan dokaz o težini tereta;
 • Šema vučnog voza zajedno sa teretom u tlocrtu, pogledu i izgledu, radi pravilnog obračuna naknade za korištenje ceste;
 • Kopije saobraćajnih dozvola: vučnog i priključnog vozila;
 • Izjavu da su osobe koje će biti odgovorne za organizaciju, pripremu i vršenje vanrednog prevoza, osposobljene za vršenje istog  (član 13. Pravilnika);
 • Izjavu prevoznika da za vršenje vanrednog prevoza ima potrebnu stručnu spremu i iskustvo (čl. 10. Pravilnika);
 • Izjavu prevoznika da će angažirati podnosioca zahtjeva za pratnju vanrednog prevoza kojeg  imenuje za odgovornog rukovodioca prevoza - ime i prezime. Izjavu trebaju potpisati i ovjeriti i prevoznik i podnosilac zahtjeva (ukoliko podnosilac zahtjeva nije ujedno i prevoznik)

Pitanje: Kako mogu doći do TAG uređaja za naplatu korištenja autocesta?
Odgovor:

JP Direkcija cesta FBiH je nadležna za magistralnu putnu infrastrukturu na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

Za sva pitanja vezana za autoputeve (i naplatne kućice na istim), molimo obratite se JP Autoceste Federacije BiH (www.jpautoceste.ba)


Pitanje: Kako mogu doći do Smjernica za projektovanje, građenje, održavanje i nadzor na putevima?
Odgovor: Smjernice za projektovanje, građenje, održavanje i nadzor na putevima su dostupne u Adobe Acrobat™ formatu u sekciji Smjernice i standardi.

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju JP Ceste Federacije BiH. Najčešće postavljena pitanja i odgovori će biti objavljeni na ovoj stranici.

Ime i prezime:
E-mail:
Telefon:
Pitanje:
 

Korisne informacije ...


Kontakti ...
Terezija 54,
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 33 250 370
Fax. +387 33 250 400